Billiard Art 2.0

Billiard Art 2.0

MyPlayCity.com – 11,9MB – Freeware –
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating
Billiard Art is a billiard simulator with several additional arcade tables of variable geometry. These new features make the game much more interesting and unpredictable. The game can be played either against a computer or human opponents (on the same PC) on several playing tables. Training mode is available. The game uses modern 3D scene building technology. The speed of the game largely depends on the capacity of your video chipset. In order to optimize game performance, multiple options are available. The game allows for playing in various settings, some of which might be unusual, and players' roles.
The program comes with a powerful anti-aliasing algorithm for the cue and balls, which minimizes video card resources required, freeing them to be used by other parts of the program.

Tổng quan

Billiard Art là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi MyPlayCity.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Billiard Art là 2.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Billiard Art đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,9MB.

Người sử dụng của Billiard Art đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Billiard Art!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Billiard Art cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản